מדדי בקרה בשרשרת האספקה

למה נועדו מדדי בקרה בשרשרת האספקה 

שרשרת האספקה היא מערכת מתואמת של ארגון, אנשים, פעילויות, מידע ומשאבים המעורבים ותורמים לאספקת המוצר או השירות מהספק עד ללקוח.

היכולת לייעל ולשפר את שרשרת האספקה תלויה ביכולת הארגון לנטר באמצעות מדדים את הפעילות השוטפת של שרשרת האספקה ולקבוע את כיווני ההתייעלות העתידיים שלה.

גם כאשר הארגון הוא ישות ייחודית בעלת מאפיינים מיוחדים הנובעים מגודל, נפח פעילות, תחום עיסוק ומגזר, קיימים מדדי תפעול עיקריים כללים, אשר מתוכם ייעשה שימוש במדדים המתואמים באופן פרטני לאופי הארגון ולעיסוקו.

חוסר מדידה וניטור פעילות שרשרת האספקה פוגע ביעילות החברה ובביצועיה העסקיים.

מערכת היררכית לרמות שרשרת האספקה

קיימות מספר מערכות לצורך בחינת יעילותה של שרשרת האספקה, רובן מושתתות על מערכת היררכית הכוללת את הרמות הבאות:

  • רמה אסטרטגית
  • רמה טקטית
  • רמה תפעולית

כל אחת מהרמות נמדד על בסיס מדד חיצוני ומדד פנימי.

להלן דוגמא לרמות במדדים המדברת בעד עצמה:

מדדי שרשרת האספקה
מדדי שרשרת האספקה

כפי שניתן לראות בתרשים מדד המשמש למדידה והערכת ביצועים של מערך ההפצה הינו ברמת האסטרטגיה. הרמה הנמצאת מתחתיו שהיא הרמה הטקטית כוללת את ניהול המחסנים וניהול צי הרכב. ברמה התפעולית ניתן לראות את פונקציות הקליטה, האחסון, ליקוט ומשלוח.

התרשים הבא מציג דוגמא למדדים בכל אחת מהרמות: מדד חיצוני – בא להגדיר מדידה של תוצרים או שרותים שלהם השפעה לורך שרשרת האספקה, ואילו המדד הפנימי מתמקד במדידת היעילות של מערך ההפצה על כל תתי מרכיביו.

מדדי שרשרת אספקה

היררכית מדדי הבקרה כפי שהיא מוצגת בשני התרשימים מאפשרת:

  • שימוש במסגרת אחידה למדידה של פעילות שרשרת האספקה לרוחב החברה
  • שימוש במספר מדדים מצומצם המאפשר בקרה על סך הפונקציות בארגון (גדולים וקטנים אך בעלי השפעה על פעילות שרשרת האספקה)
  • מתן אפשרות לכל פונקציה לפתח ולתחזק מערכת מדדים נוספת היכולה להשתלב במערכת הכללית

התרומה לארגון בקביעת מדדים בשרשרת האספקה

מערכת היררכית של קביעת מדדים לשרשרת האפסקה יכולה לתרום לארגון באמצעות:

  • גזירת המדדים מתוך מטרות החברה והתאמת הדרישות משרשרת האספקה כך שיענו על צרכי התחרות של החברה
  • שיפור הבקרות
  • הצפת נושאים הדורשים פעולה מתקנת
  • שיפור יעילות המערכת והקטנת עלויות