תוכנית לניהול סיכונים בעסק

סוגי הסיכונים שבהם עוסקת התוכנית לניהול סיכונים

סיכונים תפעוליים

סיכונים תפעוליים מוגדרים כאותם סיכונים אשר להם פוטנציאל לגרימת הפסד כלכלי לארגון. סיכונים אלו ניתן למצוא בחברות ציבוריות, חברות פרטיות, חברות וארגונים ממשלתיים.
הסיכונים התפעוליים הינם תוצאה של אחד מהנושאים הבאים:

 • תהליכים עסקיים
 • המשאב האנושי
 • מערכות מידע
 • אירועים חיצוניים

להלן דוגמאות למספר נושאים כלליים שיש להתייחס אליהם בהכנת תוכנית סיכונים בתחום התפעול.

סיכונים בתהליכים עסקיים

 • מידת התאמת תהליכי הליבה העסקיים של הארגון למטרות הארגון
 • מידת התאמת המשאבים הקיימים בארגון לצרכי הארגון ומטרותיו
 • משכי הזמן הנדרשים לארגון לענות לשינויים בסביבה

המשאב האנושי

 • משאבי היידוע והניסיון האנושי הנדרשים לארגון לעמוד במטרותיו
 • התרבות האירגונית
 • מידת הציות לנהלי החברה

מערכות מידע

 • יכולת התמיכה של מערכות מידע בתהליכי העבודה בארגון
 • עומק השימוש וניצול יכולות מערכות המידע
 • יכולת התאוששות מאסון (DRP)

אירועים חיצונים

 • אירועים מקרו כלכליים
 • אירועים גיאופוליטיים
 • הופעת מתחרים חדשים
 • הופעת טכנולוגיות חדשות

סיכונים פיננסיים

תחום ניהול הסיכונים הפיננסיים עוסק במכלול הפעולות שעל העסק לנקוט על מנת להגן על עצמו מפני בעיות ואתגרים כספיים.
סיכונים פיננסים הינם תוצאה של אחד מהגורמים הבאים: 

 • סיכוני שער
 • סיכוני ריבית
 • סיכון מניות
 • סיכוני נזילות
 • סיכוני ביטוח
 • סיכוני עלות
 • סיכוני אינפלציה
 • חשיפה פיננסית
 • מאזן חשבונאי
 • חשיפה פיננסית של החברה – ניתן לבחון נקודה זו באמצעות סעיפי המאזן החשבונאי המופקים בתאריכים קבועים אחת לתקופה. איתור החשיפה נעשה באמצעות שימוש בבחינת רגישות של כל אחד מסיכונים המופעים ברשימת הסיכונים הפיננסים.
 • תזרים מזומנים
 • חוסר ההתאמה בין זרמי הוצאות המושפעים בין השאר על ידי שערי ריבית, סיכוני שער ומועדי תשלום ובין זרמי ההכנסות המוצאות את ביטויים בהתנהגות תזרים המזומנים לאורכו של ציר הזמן של השנה הפיננסית וניתנות לזיהוי בדוחות רווח והפסד ובנוסף ועל ידי נושי החברה והמשקיעים בה

מה כוללת התוכנית ניהול הסיכונים

תוכנית ניהול הסיכונים כוללת את הנושאים הבאים:

 זיהוי סיכונים

 • במסגרת שלב זה מתבצע אבחון להכרה מעמיקה של החברה הכולל בין השאר את מטרות החברה ויעדיה, תהליכים עיסקים ונהלי עבודה
 • מיפוי יעדי החברה
 • לימוד והכרה של הסביבה העיסקית והרגולטורית בה פועל הארגון
 • איתור וזיהוי סיכוני המפתח בחברה

הערכת סיכונים

הערכת רמת סיכון הינה חלק מהליך ניהול הסיכונים המלא של הארגון המבוצע לאחר ביצוע סקר סיכונים וכבסיס לפיתוח התוכנית לניהול הסיכונים. בשלב זה נבחן כל סיכון בנפרד ונקבעת חומרתו על פי מדדים מוגדרים, בנוסף בשלב זה גם נבחנת ההסתברות שסיכון זה יצא אל הפועל.

 • קביעת חומרת הסיכון בהתאם להערכת הנזק הפוטנציאלי
 • קביעת ההסתברות להתממשות הסיכון בהתאם לתדירות הכשל או לפי הערכת סבירות להתרחשותו
 • קביעת רמת הסיכון הנה מכפלת חומרת הסיכון בהסתברות להתממשותו

מדדים בעזרתם מבוצעים הערכת הסיכונים

כל אחד מהסיכונים מדורג על בסיס המקדמים הבאים:

 • מדד ההסתברות – הערכת ההסתברות להתרחשות הסיכון במהלך תקופה של שנת עבודה
 • מדד ההשלכה – הערכת הנזק העלול להיגרם לארגון במידה ואירוע מזיק מתממש ,ההשלכה תימדד כפונקציה של נזק כספי ,משך התאוששות ונזק תדמיתי
 • הסיכון השיורי – רמת הסיכון הנותרת לאחר יישום הבקרות וטרם טיפול נוסף בסיכון

דרגת הסיכון של כל אחד מהתהליכים בארגון שהוגדרו בעלי סיכון בסקר הסיכונים תחושב על בסיס הנוסחה שורש שלישי של מדד ההסתברות * מדד ההשלכה * הסיכון השיורי.

תעדוף הסיכונים

בשלב זה מתועדפים הסיכונים בהתאם לחומרת הסיכון

תכנית פעולה לניהול סיכונים

תכנית הפעולה תטפל בסיכונים בהתאם לרמת התעדוף שנקבעה. אופן הטיפול בסיכונים כולל את החלופות הבאות:

 • מזעור הסיכון – פעילות שנועדה להוריד את רמת הסיכון על ידי הקטנת ההסתברות למימוש הסיכון ו/או הקטנת החומרה.
 • נשיאה עצמית בסיכון – במידה ועלות ההתמודדות גדולה יותר מעלות הנזק, ניתן לקבל החלטה שלא להתמודד עם הסיכון
 • העברתו לצד שלישי – לדוגמא ביטוח

התוכנית כוללת:

 • הרעיון העיקרי לטיפול בסיכון
 • השיטה והשלבים ליישום הרעיון
 • מדדי הבקרה לניהול היישום ובחינת אפקטיביות הפיתרון
 • אחריות לניהול הסיכון
 • לו"ז לביצוע
 • מעקב אחר הביצוע
 • בחינת אפקטיביות הפתרון שיושם

יישום וההטמעה

שלב יישום וההטמעה כולל את יישום תוכנית לניהול סיכונים וניהול בקרה על השינויים החלים על ארגון במטרה לזהות מגמות כתוצאה מיישום התוכנית והשינויים הנוצרים כתוצאה מהדינמיות המשתנה של הסביבה העיסקית.

טיפים לתכנון תוכנית לניהול סיכונים

 • על מנת לנהל את הסיכונים באופן הנכון יש להגדיר בארגון את האחריות והשיטה לניהול הסיכונים.
 • מומלץ שבכל ארגון יקבע מנהל סיכונים האחראי להכנתה תכנית לניהול סיכונים, תיאום ובקרה על ביצוע התכנית ובחינת אפקטיביות הטיפול בסיכון.
 • הכנת התכנית לניהול כל אחד מגורמי הסיכון יעשה על פי תיעדוף הארגון ועל בסיס מקדם הסיכון. התכנית תיעשה על ידי מנהל הפונקציה בארגון שהסיכון נמצא בתחום אחריותו בשיתוף עם מנהל הסיכונים.
 • תכנית העבודה תתוקצב כך שהארגון ידע מראש את עלות התכנית לניהול סיכונים במסגרת השנה התקציבית ויקצה את המשאבים הנדרשים לביצועה
 • מנהל הסיכונים ידאג לעדכן את הערכת הסיכונים בהתאם לסיכונים חדשים אשר התפתחו בסביבה העסקית בה פועל העסק. פעילות זו מתבססת על מערך (KRI (Key Risk Indicator המאפשר הערכה של משאבים ואירועים על בסיס מודל מתמטי המסוגלים ליצור סיכון לארגון.
 • מומלץ שמנהל הסיכונים ייפגש לפחות אחת בחודש עם מנכ"ל הארגון לצורך דיווח על התקדמות תכנית ניהול הסיכונים.
 • מומלץ שמנהל הסיכונים ידווח לפחות אחת לרבעון לדירקטוריון החברה על התקדמות התכנית לניהול סיכונים.

טקטרנדס מתמחה בהכנת תוכניות לניהול סיכונים

לחברת טקטרנדס ניסיון בפרויקטי ניהול סיכונים בחברות פרטיות וממשלתיות.

ניסיונה והתמחותה של טקטרנדס בתכנון אסטרטגי, שיווקי, פיננסי, תפעולי, שרשרת אספקה ומערכות מידע מאפשר לה הבנה עמוקה ויכולת ניתוח אמינה ומדויקת של זיהוי  וניהול סיכונים והשלכותיהם על החברה תוך מתן מענה לסיכונים אלו במטרה להקטינם ובנטרולם במידת האפשר.