ניהול סיכונים או ניהול ביצועים KPI, או KRI

מה ההבדל בין KPI ל KRI

לא אחת המושגים של KPI ו KRI מתערבבים ואינם ברורים.
הספרות המקצועית תורמת לבלבול לזה לא מעט בעצם העובדה שהספרות אינה מגדרת באופן חד ערכי וברור מה הוא KRI ומה המימשק בינו ובין ה KPI.
ההבדל העיקרי בין שניהם הוא בייעודם.

key performance indicators – KPI מציין קבוצת מדדים המודדים את ביצועי החברה
key risk indicators – KRI מציין קבוצת מדדים תפעוליים או סטטיסטיים הבאים למדוד את הסיכונים העיקריים בחברה. מכאן שהיעוד ואופן המדידה של כל אחד שונה.

התכנית לניהול סיכונים שהינה מתחומי ההתמחות של החברה מתייחסת למדדים והתנהלות לבחינה והפחתת סיכונים בארגון

מדדי ביצוע KPI 

שיטה לשימוש במדדי ביצוע כלכלים ואחרים שלפיהם הארגון אומד את רמת הביצוע (קצב התקדמות), בדרך למימוש יעדים ומטרות ספציפיות. 
כלומר KPI הינו כלי בקרה ניהולי המסייע בהערכת המצב הנוכחי מול המצב המתוכנן, אי העמידה במדדים יכולה להיות כתוצאה מסיבות פנימיות בחברה, או חיצוניות הקשורות לסביבה העסקית והרגולטוריות בה היא פועלת ולפעמים משניהם יחד. 

העמידה או אי העמידה במדד או במספר מדדי KPI מזמנים לארגון את האפשרות לביצוע פעולה מתקנת וקביעת דרכי פעולה אשר מטרתם הינה עמידה ב KPI שנקבע ודרך כך עמידה במטרות החברה.
יש להביא בחשבון שיתכן מצב שבו המדדים ישונו בהתאם לשינויים בסביבה העסקית והתפתחות הארגון מטרותיו ושינוי במדיניותו. ניתן ליישם את השיטה בכל תהליך עיקרי בארגון כמו מכירות, שרשרת האספקה, ביצועים פיננסים, שיווק, בקרה תקציבית ועוד.

מדדי סיכון KRI

נוהל ISO 31000-2019, העוסק בניהול סיכונים אינו נוהל שארגון מוסמך אליו ע"י מכוני התקנים, מכאן נובעת חוסר בהירות בהגדרת אופן מדידת הסיכונים העיקריים.
ניתן להגדיר את KRI בהתאם לשלשה אופנים שונים זאת בהתאם למדיניות בה בחר הארגון.

  • הגדרת ה KRI כקבוצת סיכונים עיקריים אשר התממשותם מסמנת לארגון על הגעתו לגבול הסיכון אותו הוא מוכן לשאת ואשר הוגדר מראש במסגרת הגדרת "תאבונו" של הארגון לסיכון. אי ביצוע פעולה להקטנת הסיכון יכול לסכן את השגת מטרות הארגון.
  • הגדרה נוספת של KRI יכולה להיעשות על בסיס הגדרת גורמי הסיכון העיקריים להתממשות ה KPI העיקריים של החברה.
  • הגדרת נוספת שתיתכן עבור ה KRI הינה סיכונים העיקריים שעלו במסגרת סקר הסיכונים שנערך בחברה

כלי לניהול ומדידה בהתאם לשיטות

שתי השיטות הינן כלים לניהול לתכנון ובקרה.
טקטרנדס יעוץ וניהול בע"מ בונה את הכלים לאפשר כלי ניהול ומדידה לניהול סיכונים, או ניהול ביצועים, המתאימים לצרכי החברה וביניהם:

  • הגדרת הנתונים (מטרות ותשומות) שיש בהם חשיבות מהותית לביצועים השוטפים של הארגון
  • הגדרת ערכי היעד לכל פרמטר שאותו רוצים לבחון
  • הגדרת טווח הסטייה התקין מיעד זה
  • תבנית שיכולה לקלוט ולחשב את נתוני הביצוע מול היעד וטווח הסטייה שהוגדר
  • יכולת התרעה על ביצועי יתר או ביצועי חסר מול טווח המטרה
  • הצגת דוח ויזואלי ברור לתקופה

כותב המאמר – מוטי פסטרנק 1/2020

מאמרים נוספים