סיוע לעסק במשבר פיננסי

איך עסק נקלע למשבר פיננסי

עסקים רבים נקלעים במהלך חייהם למשברים פיננסיים. משבר פיננסי נובע מסיבות פנימיות כמו לחצים תזרימיים, כשל ניהולי, או חיצוניות כמו השפעה של המצב הכלכלי במשק, הידוק אשראי בנקאי, שינוי בביקושים למוצר. 

בעלי עסקים נוטים לעתים להתעלם מהמגמות והסימנים למשבר הפיננסי המתהווה ובצורך בפתרון מעמיק כאשר הם נתלים בתקוות ובפתרונות ביניים המאפשרים למשוך זמן לטווחים קצרים וללא טיפול בשורש הבעיה.
אחת הדוגמאות להתעלמות הקיימת בעסק בקושי פיננסי  באה לידי ביטוי באמירה הרווחת כי "העסק ריווחי אך לא רואים את הכסף". אמירה המבטאת את ההדחקה שרווחיות העסק אינה מעידה בהכרח על מגמת תזרים המזומנים. קשיים פיננסיים הנובעים מתזרים מזומנים שלילי עשויים לפגוע ביכולת תפקודו התקין של העסק ואף לעיתים עלולים להביאו עד כדי חדלות פירעון.

הנורות האדומות למשבר פיננסי

עם שאלה זו מתמודדים מנהלי חברות ובעלי עסקים רבים,  תוך שהם מנסים להקטין את הלחצים התזרימיים. להלן מספר "נורות אדומות" אליהן רצוי להתייחס בכובד ראש:

 • חריגה משמעותית וממושכת במסגרות האשראי השוטפות וצורך בגיוס מסגרות אשראי נוספות או מקורות אשראי חדשים.
 • צורך תזרימי בהארכת ימי התשלום לספקים באופן לא מתוכנן מראש
 • צורך בדחייה או פריסת תשלומי מיסים, כגון: מע"מ, ניכויי מס הכנסה ותשלומי ביטוח לאומי
 • דחייה של תשלומי פוליסות ביטוח ו/או ביטולן לצורך הקלה תזרימית
 • טלפונים תדירים מסניף הבנק לפני מועדי פירעונם של שיקים שניתנו לצד ג'

פתרונות שננקטים לטווח הקצר כשעסק נמצא בקשיים פיננסיים

הפתרונות בהם נוהגים בעלי עסקים נוקטים, הם בד"כ מענה לטווח הקצר. להלן מספר דוגמאות:

 • פיטורי עובדים שלא על בסיס התייעלות אלא לצרכי תזרים
 • ניכיון שיקים דחויים של לקוחות
 • הגדלה של מסגרות האשראי תוך שעבוד של בטחונות חיצוניים לעסק, כגון: דירת מגורים, חסכונות של קרובי משפחה, גיוס ערבים שאינם מעורבים בעסק.
 • פריסה של חשבונות עו"ש להלוואות ארוכות טווח.
 • מכירה של נכס המשמש את העסק ומעבר לשכירות לצורך המשך הפעילות
 • מימוש כלי רכב ומעבר לליסינג או השכרה
 • הלוואות מקרובי משפחה ולעיתים מגורמים חוץ בנקאיים שלא היו מעורבים במערך האשראי עד המשבר.

נקיטת צעדים אלה בד"כ תיצור רווחה לטווח הקצר של מספר שבועות או חודשים, אך המופע המשברי עשוי לחזור כל עוד לא יטופלו גורמי המשבר. גורמים אלה יכולים להיות: מוצרים מפסידים, תחרות, שינוי מגמות בשוק, חוסר יעילות תפעולית, אשראי לא מאוזן, לקוחות שאינם משלמים, מלאי גבוה, עלויות מימון כבדות ודרישות רגולציה חדשות.

במרבית המקרים, הנהלת החברה מכירה בקיום משבר בשלב מאוחר וזאת כאשר המערכת הבנקאית מסרבת להמשיך ולתמוך בפעילות העסקית. לעיתים נדרשת ההנהלה לנקוט בצעדים קיצוניים על מנת לאפשר לחברה את המשכיות הפעילות העסקית. המצב הקיצוני ביותר הינו הצורך בהגשת בקשה להקפאת הליכים (ראה הרחבה בהמשך) על מנת לאפשר לחברה את הזמן להתארגן מחדש ולהביאה ליכולת של ייצור תזרים חיובי ותמיכה בכל התחייבויותיה.

בעלי עסקים רבים נמצאים תחת איום נוסף, הנובע מהעובדה שהם חתומים כערבים להתחייבויות החברה כלפי הבנקים ולעיתים קרובות כלפי ספקים. איום זה, יכול להוביל למימוש נכסים אישיים (דירת מגורים, תכניות חסכון, רכב) ומהווה ברוב המקרים בלם לתהליך קבלת ההחלטות, גורר אחריו גידול בעומק ההתחייבויות של החברה ובעלי מניותיה.

המורכבות והחששות בתהליך קבלת ההחלטות  גדולים. מעטים המנהלים אשר יודו בפה מלא כי הצעדים שננקטו עד כה כשלו והובילו את החברה למצבה הנוכחי. ההחלטה על צמצום הפעילות העסקית או הגשת בקשה להפקאת הליכים אינה קלה.

בשלב זה של קבלת החלטות מומלץ "לעצור למחשבה" ולפנות למומחים לצורך ייעוץ כלכלי ומשפטי. זאת, עוד לפני הגדלת מסגרות אשראי או הזרמת הון ובטרם קבלת החלטה על אופן הטיפול במשבר. החלטה על אסטרטגיה נכונה ונקיטה בצעדים הנכונים יכולים לסייע להבראת החברה ולמנוע קשיים רבים היכולים לנבוע מחשיפת מצבה בשוק.

קיימות גישות שונות להבראתה של חברה וביניהן:

הכנת תכנון עסקי לחברה

תכנון עסקי הנגזר ממצב השוק וממצב החברה, והתאמת מבנה ההוצאות וההשקעות למבנה ההכנסות תוך ייעול והתאמת המערך התפעולי העסקי. התאמה זו תאפשר ייצור של תזרים מזומנים חיובי שיוכל ל"פרנס" את התחייבויות החברה בתהליך ההבראה.

גישה זו תחייב ביצוע של הסדר עם הספקים לגבי החוב הקיים ואיתור מקורות תזרימיים להמשך פעילות החברה.

היתרון העיקרי בגישה זו הינו ששמה הטוב של החברה אינו נפגע בעיני הבנקים והספקים. לעומת זאת החסרון הוא שהחברה צריכה לממן את מלוא חובות העבר תוך שעיקר משאביה ובכלל זה משאבים תומכי התזרים מופנים להבראה.

הגשת בקשה וקבלת צו להקפאת הליכים

גישה נוספת אך קיצונית יותר היא הגשת בקשה וקבלת צו להקפאת הליכים באמצעות פניה לבית משפט. המטרה העיקרית בהליך זה היא לאפשר לחברה "פסק זמן" לביצוע תהליך של ארגון מחדש והבראה. פסק הזמן מתאפשר, לאחר קבלת צו הקפאת ההליכים. משמעות הצו הינה שכל ההתחייבויות וההליכים המשפטיים הננקטים נגד החברה על-ידי נושיה מוקפאים עד להגעה להסדר נושים ובכך החברה מקנה לעצמה "אוויר לנשימה".

תוכנית זו כרוכה בהבנה עמוקה של פעילותה העסקית של החברה, נכסי החברה והתחייבויותיה,  הגורמים למשבר, ופוטנציאל של החברה להתייעל ולחזור לפסים של ריווחיות ותזרים חיובי. במידה ותזרים זה יאפשר ל"פרנס" את החוב בטווח זמן סביר בית המשפט עשוי לקבל את הסדר ולאשר את תכנית ההבראה.

חסרונה של גישה זו הינה בעצם חשיפת מצבה של החברה בפני הבנקים ובפני ספקים פוטנציאליים. לעומת זאת יתרונותיה הינם כמפורט להלן:

 • הקפאת הליכים מאפשרת פרק זמן קצוב להתארגנות תוך בלימת לחצי הגביה,זאת למעט מקרים בהם נושים מבוטחים יפעלו למימוש או קבלת הגנה על החוב.
 • מצב של הקפאת הליכים עדיף על פני פירוק החברה והתמודדות עם ערבויות אישיות כלפי בנקים וגורמי צד ג' נוספים
 • הקפאת הליכים עדיפה גם לנושים, מאחר ובהליך פירוק ייתכן מצב ובו יקטנו סיכוייהם להיפרע מחוב החברה אליהם.

איך טקטרנדס מסייעת לעסקים במשבר פיננסי

לטקטרנדס יעוץ וניהול בע"מ ניסיון רב בתכנון ויישום של תכניות להבראת חברות בקשיים. במסגרת זו טקטרנדס מביאה לידי ביטוי את יכולותיה המשולבות בהתמחויות הבאות: אסטרטגיה עסקית, אסטרטגיית השיווק, תכנון פיננסי, תקציב ובקרה, תכנון ושיפור מערכות ייצור ולוגיסטיקה, שרשרת אספקה, מערכות מידע וייעוץ ארגוני.