יעוץ תכנית עסקית

מטרת התוכנית העסקית

תוכנית עסקית משמשת בעיקר לגיבוש מודל עסקי, חזון, ראייה לטווח הקצר והארוך, בדיקת כדאיות פתיחת עסק, פתוח עסקי, גיוסי הון ושיתופי פעולה.

תוכנית עסקית פנימית – תשמש בעיקר לעסק קיים המעוניין לבדוק כיוון, רעיון, פיתוח עתידי, כדאיות קיום פרויקט או שינוי בפעילות הקיימת, כמו כן  לצורך הרחבה/השבחה או מכירת העסק. תכנית עסקית פנימית לרוב מיועדת לשיפור תוצאות עסקיות  ותפעוליות ובניית מנגנון עסקי יעיל יותר.

תוכנית עסקית חיצונית – משמשת בעיקר לצורך גיוס הון. עסק המעוניין לגייס הון למערכת העסקית יגיש תכנית עסקית בעיקר לבנקים, קרנות הון ,ממנים או שותפים פוטנציאלים.

הכנת תכנית עסקית

איסוף הנתונים וארגונים כדי שיסייעו לשלב הכתיבה.

שלב א – הרעיון העסקי – סקירה וגיבוש מהות הקונספט או המודל העסקי, החזון, היעדים והמטרות, והתמהיל השיווקי.

שלב ב – סקר שוק – ביצוע סקר שיכלול מידע על קהלי יעד, מתחרים, אפיוני שוק בקניית המוצר או השירות, כמו כן בשלב זה תתבצע סקירה על יתרונות וחולשות של הרעיון העסקי על כל היבטיו. מקובל להשתמש לצורך כך במודלים אסטרטגיים מקובלים כמו מודל SWOT.

שלב ג – אסטרטגיה עסקית – קביעת אסטרטגיה העסקית להשגת היעדים והמטרות והגדרת דרכים למימושה.

שלב ד – מימון ופיננסים – הגדרת הערכות והתפיסה הפיננסית של העסק, הגדרת המבנה הוצאות והכנסות וניתוח צרכי מימון.

שלב ה – גיבוש התכנית וכתיבתה

כתיבת תכנית עסקית

בתכנית העסקית קיימים ראשי פרקים עיקריים:

תקציר מנהלים מביא הסבר על עיקרי התכנית ויכולות הרעיון העסקי. בעל חשיבות רבה מאחר והוא יקבע את הרושם הראשוני שהקורא יקבל. התקציר ישמש לסינון ראשוני של התכנית לכן הוא חייב להיות ממוקד וברור. התקציר יכלול באופן מתומצת את תיאור העסק/ רעיון/ מוצר/שירות,  חזון, תיאור השוק והסביבה העסקית, אבני דרך לביצוע, המודל העסקי, אבני דרך ויכולת פיננסית

בעלי העסק/מוצר גורם שנבחן בתשומת לב ע"י הקורא הינו ההרכב, הניסיון ההשכלה והיכולות, התאמה והיעילות לתכנית.

תיאור העסק/מוצר כאן יש לפרט את אופי העסק/המוצר/שירות/טכנולוגיה. התיאור צריך לכלול את תיאור המוצר הקיים או העתידי, יחודו,יכולות העניין שיוכל ליצור בפלחי שוק שונים, נתונים טכניים כולל יתרונות חסרונות, פרוט זכויות לרישום פטנט וכו'

סקר שוק ניתוח שיגדיר באופן ברור את השוק והסביבה העסקית בה פועל או מתוכנן העסק לפעול, פוטנציאל הקיים בשוק למוצר, עלויות הקיימות בשוק למוצרים דומים, מגמות, הזדמנויות עסקית, מתחרים קיימים או עתידיים. רצוי לגבות בנתונים מהימנים של מחקרים שנעשו ע"י גופים בלתי תלויים. הסעיפים העיקריים בסקירת השוק יהיו:

  • תיאור השוק – מאפיין עיקרי של הענף, מובילים בשוק, גורמים ומגמות המשפעים על השוק, שיטות מכירה קיימות, כיווני התפתחות עתידיים, גורמי הצלחה או עיכוב.
  • פוטנציאל השוק – האם קיים פוטנציאל בשוק, גודל השוק, קצב צמיחה וגורמים משפיעים
  • פילוח שוק – פלחים קיימים והתאמתם למוצר, שינויים בפלחי שוק פלחי שוק חדשים וגורמי הצלחה
  • מתחרים ותחרות – עסקים המייצרים מוצר דומה או שרות דומה, פניה לפלחי שוק, עצומת המתחרים, יתרונות וחסרונות ודרכי התמודדות

מודל עסקי יכיל את החזון, המטרות והיעדים, הסבר על התכנון האסטרטגי העסקי המיועד (התכנון יהיה כמותי, ניתן למדידה ומוגדר בזמנים), יתרונות תחרותיים ודרכי התמודדות עם איומים.

תכנון אסטרטגיה שיווקית הצגת הנתונים השיווקיים והדרכים בה העסק יבחר לפעול , תמחור, מערך שיווק והפצה, עלויות מערך ההפצה, תמהיל שיווקי כמו ערוצי פרסום, קד"מ, מיצוב, בידול, ותקציב.

תכנון התפעולשרשרת האספקה תיאור התכנית לניהול הייצור, מלאי, רכש ושינוע, כולל טכנולוגיות, עלויות, ניתוח וניהול סיכונים, רכישת ידע חסר ופיתוח עתידי.

תכנון פיננסי ההכנסות הצפויות מהמכירות, הוצאות הכרוכות בהגשמת התכנית העסקית, הנחות ותחזיות מימוש סבירות, תחזית צמיחה, לוחות זמנים לביצוע השלבים הראשונים בתכנית ופרוט עלויות, תזרים מזומנים המציג איתנות נקודות איזון ומקורות הן למימון הפעילויות. התכנון הפיננסי ישמש כבסיס לבחינת כדאיות לגיוס הון, הלוואה או השקעה.

נכסים הסבר ותיאור הנכסים הרעיוניים, הפיננסים והמוניטין העומדים לרשות העסק.

נספחים דוחות בנקיים, דוחות רו"ח, שרטוטים, סקרים, תעודות השכלה , קורות חיים, לצורך חיזוק והמחשת הנושאים שהוצגו במצגת..

יתרונותיה של טקטרנדס ביעוץ ליווי ובהכנת תכנית עסקית

תכניות עסקיות אותן הכינה טקטרנדס תרמו רבות ללקוחותינו בגיוס הון, חיפוש ואיתור שיתופי פעולה, קבלת הלוואות בנקאיות או מקרנות, קבלת מענקים, גיוס משקיעים מממנים, בחינת כדאיות הקמת עסק או פיתוח עסקי / רעיון, סיוע להגעה לנקודת איזון פיננסי, הבראה וחילוץ חברות או מכירת העסק.